Privacy statement

Onze site toelichting vanuit Privacy Policy

Deze site is onder verantwoordelijkheid en in eigendom van Creates B.V. ontwikkeld en wordt door ons onderhouden en gehost. Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland.  Alle vragen m.b.t. privacy kunnen worden gericht aan ons via de op de sites vermelde contactgegevens.

Gebruik van de verzamelde data

Onze website is primair bedoeld om u te informeren over onze bedrijf, diensten & oplossingen en voor promotie en werving. De door u achtergelaten data wordt zorgvuldig en vertrouwelijk gebruikt en na gebruik verwijderd. Dit in  overeenstemming met het Nederlands recht.

Het voorkomen van cookies

Zoals elke website maakt onze website gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren. (Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer). Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Cookies stellen ons in staat om informatie ‘technisch’  te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt.

Informatie aan derden verkopen

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Privacy Statement Caesar Groep

Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op de toegang tot en gebruik van de website, hierna ‘’de Website’’, van Creates (www.creates.nl, hierna als Creates aangehaald). Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding en instemming met deze disclaimer en haar onderstaande voorwaarden.

Doel van de website

Creates draagt geen verantwoordelijkheid voor de websites gelinkt aan de Website en daarop staande gegevens en informatie. Het linken aan naar een andere website is uitsluitend bedoeld om de gebruiker van de Website in staat te stellen te profiteren vanuit gebruiksgemak. Dit ter beoordeling van de gebruiker zelf. Creates aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor het gebruik maken van de optie voor de gebruiker van de Website om te linken naar sites van derden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creates is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Koppeling naar de website van derden

De Website is bedoeld voor informatieve doeleinden en alle gegevens en informatie worden uitsluitend voor deze informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Er is aan de inhoud, opbouw en samenstelling uiterste zorg besteed, doch Creates kan niet garanderen dat de aard en inhoud van deze ter beschikking gestelde informatie juist is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn derhalve voor eigen rekening en risico.

Aansprakelijkheid

Creates is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe en-of indirecte schade die naar oordeel van de bezoeker cq. Gebruiker hij of zij meent te lijden als gevolg van het gebruik van informatie en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie en/of diensten van de websites verbonden aan de Website. Ongeacht of Creates gewezen is op de mogelijkheid van deze schade.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van Creates. Dit houdt in dat alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en dergelijke, toe behoren toe aan Creates of haar licentiegevers. Alleen met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Creates, voorafgaand, mag de inhoud van de Website worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Privacy

Indien een gebruiker gegevens verstrekt aan Creates worden deze als vertrouwelijke informatie beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Creates aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing de Website en op deze disclaimer en haar voorwaarden. Alle geschillen hieruit mogelijk voortvloeiend zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijziging van deze voorwaarden

Creates behoudt zich het recht voor de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.

Creates is onderdeel van de Caesar Groep en daarmee onderhevig aan de algemene voorwaarden. Deze zijn de vinden met onderstaande link.

 

Algemene Voorwaarden Caesar Groep